Vòng phụ nữ đeo ở cổ tay, bằng vàng, bạc hay ngọc.