Xuất đối dị, đối đối nan, thỉnh tiên sinh tiên đối

Nghĩa là:
Ra câu đối dễ, đối câu đối khó, xin tiên sinh đối trước.