Xuân thụ tảo điêu bi vị dĩ
Huyên hoa tài vẫn thống hà như
Xuân thụ sớm khổ đau chưa dứt
Huyên hoa lại rụng xót làm sao.