Xuân an khang đức tài như ý
Niên thịnh vượng phúc thọ vô biên