Xuân đáo hoa khai, tài như ý, (bình an tài lợi tiến)
Hạ lai thịnh vượng, phúc mãn đường,
Thu khứ bình an, lộc đắc chí, (hoa khai lộc như ý)
Đông hồi tứ quý, thọ an khương.

Lâm Phước Thành