Viết hoa chữ cái đầu âm tiết thứ nhất của một câu hoàn chỉnh:

 • - Sau dấu chấm câu (.)
 • - Sau dấu chấm hỏi (?)
 • - Sau dấu chấm than (!)
 • - Sau dấu chấm lửng (…)
 • - Sau dấu hai chấm (:)
 • - Sau dấu hai chấm trong ngoặc kép (: “…”)
 • - Khi xuống dòng
 • - Tên người: Viết hoa chữ cái đầu tất cả các âm tiết
 • - Tên địa danh
 • - Tên tổ chức, đất nước...
 • - Tên giải thưởng, học vị, danh hiệu, sản phẩm...
 • - Tên các ngày lễ, ngày kỷ niệm, các sự kiện lịch sử và các triều đại
 • - Tên các loại văn bản, sách báo, tạp chí
 • - Tên gọi tôn giáo, các năm âm lịch, ngày tiết, ngày tết, ngày và tháng trong năm