Thiên tăng tuế nguyệt, nhân tăng thọ
Xuân mãn càng khôn, phúc mãn đường”