Cha nhiều vợ, con vợ cả dù ít tuổi hơn vẫn được là anh, là chị. Nếu vợ cả không con trai, chồng có thể lấy con trai vợ lẽ hoặc vợ thứ để lập tự (lập người nối dõi) gọi là thứ trưởng tử, có quyền lợi như con cả (trưởng tử)