Thứ nhất là hội Cổ Loa
Thứ nhì hội Gióng, thứ ba hội Chèm.