Bên cạnh các thể loại có chú trọng đến niêm luật, âm luật, nhịp điệu như lục bát, thất ngôn bát cú… thì thể thơ tự do được nhiều nhà thơ lựa chọn để sáng tác. ... Trong Từ điển thuật ngữ văn học có định nghĩa về thơ tự do như sau: Thơ tự do là thơ phân dòng không có thể thức nhất định