Là trò chơi luyện tập sự nhịp nhàng. Giống như trò tập tầm vông, song bài ca lại là bài vè Con gái hư - chê tật xấu của các cô gái lười.

Thìa la thìa lảy, Con gái bảy "tài" Ngồi lê là một, Dựa cột là hai. Thày lay là ba Ăn quả là bốn Trốn việc là năm Hay nằm là sáu Láu táu là bảy ...............