Tai nghe ngự lệnh chèo đua
Bên kia có miếu có chùa, chùa thiêng.