"Sáng sớm mùa đông, qua cửa phía đông, đến chợ người đông, mua cục thịt đông"