Thân em ở bụi ở bờ
Chồng con không có mà nhờ tiếng kêu.