Qúa quan trì, quan quan bế, nguyện quá khách quá quan.

Nghĩa là:
Qua cửa quan chậm, cửa quan đóng, mời khách qua đường qua cửa quan.