1. Qua đình ngã nón trông đình
Ðình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu! 

2. Quan văn mất một đồng tiền
Xem bằng quan võ mất quyền quận công 

3. Quả cau nho nhỏ, cái vỏ vân vân
Nay anh học gần, mai anh học xa
Lấy anh từ thuở mười ba
Ðến năm mười tám thiếp đà năm con
Ra đường thiếp hãy còn son
Về nhà thiếp đã năm con với chàng 

4. Quả cau nho nhỏ, cái vỏ vân vân
Nay anh học gần, mai anh học xa
Tiền gạo thì của mẹ cha
Cái nghiên, cái bút thật là của em 

5. Quân tử là quân tử Tàu
Ăn cơm thì ít, ăn rau thì nhiều 

6. Quân tử nhất ngôn là quân tử dại
Quân tử nói đi, nói lại là quân tử khôn 

7. Quít làm, cam chịu