Phúc Lộc Thọ tam tinh cùng chiếu
Thiên Địa Nhân nhất thể đồng xuân.