1. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài 

2. Ở đâu cũng có anh hùng
Ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên 

3. Ở đâu mà chẳng biết ta
Ta con ông Sấm, cháu bà Thiên Lôi
Xưa kia ta ở trên trời
Ðứt dây rơi xuống làm người thế gian 

4. Ở đời có bốn cái ngu
Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu 

5. Ở đời muôn sự của chung
Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi 

6. Ở hiền gặp lành 

7. Ở sao cho vừa lòng người
Ở rộng người cười, ở hẹp người chê
Cao chê ngổng, thấp chê lùn
Béo chê béo trục béo tròn
Gầy chê xương sống, xương sườn phơi ra 

8. Ở xa anh tưởng là tiên
Lại gần mới biết em chẳng hiền hơn ai 

9. Ở xa mỏi chân, ở gần mỏi miệng 

10. Ốc tưởng rằng ốc vắn
Dè đâu ruột ốc trường
Lươn chê lịch, lịch chê lươn nhớt! 

11. Ôi, ba bảy lá gan, lá tươi lá héo
Ruột chín chiều, chiều nở chiều teo 

12. Ơn dưỡng dục chưa thỏa tình báo bổ
Nghĩa minh linh nguyện gắng sức tài bồi 

13. Ơn trời mưa nắng phải thì
Nơi thì cày ruộng nơi thì bừa sâu
Công ơn chẳng quản bao lâu
Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng
Ai ơi chớ bỏ ruộng hoang
Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu 

14. Ông chết, thì thiệt thân ông
Bà tôi sắp sửa lấy chồng nay mai
Bà chết, thì thiệt thân bà
Ông tôi sắp sửa lấy ba nàng hầu 

15. Ông nói gà, bà nói vịt
Ông bảo làm thịt, bà bảo để nuôi 

16. Ớt nào là ớt chẳng cay
Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng
Vôi nào là vôi không nồng
Gái nào là gái có chồng chẳng ghen