Nhớ ngày mồng Tám tháng Tư
Chẳng xem hội Gióng cũng hư mất người