Nhất vui là hội Trần Thương
Đủ đình đủ đám, thập phương tiếng đồn.