Nhất nhất thái hòa chân phú quý
Mãn môn xuân sắc thị vinh huê.
(Một nhà yên vui đích thực giàu sang
Sắc Xuân đầy cửa chính thật vinh hoa)