Người trước bắc cầu người sau theo dõi
Người thì xông khói lời nói xông nhang.
Chùa nát thì có Bụt vàng,
Tuy rằng miếu đổ Thành Hoàng vẫn thiêng.