Đại kỵ cất nhà – Cưới gả và an táng

Ngày sát chủ trong tháng:

  • Tháng Giêng: Sát chủ ở ngày Tý
  • Tháng 2, 3, 7, 9: Sát chủ ở ngày Sửu
  • Tháng 4: Sát chủ ở ngày Tuất
  • Tháng 11: Sát chủ ở ngày Mùi
  • Tháng 5, 6, 8, 10,12: Sát chủ ở ngày Thìn

Sách xưa cho rằng: Xây dựng, cưới gả chủ chầu Diêm Vương.