Trăm sự đều kỵ, chánh kỵ xuất hành

 • Tháng 1 Vãng vong tại các ngày Dần
 • Tháng 2 Vãng vong tại các ngày Tỵ
 • Tháng 3 Vãng vong tại các ngày Thân
 • Tháng 4 Vãng vong tại các ngày Hợi
 • Tháng 5 Vãng vong tại các ngày Mão
 • Tháng 6 Vãng vong tại các ngày Ngọ
 • Tháng 7 Vãng vong tại các ngày Dậu
 • Tháng 8 Vãng vong tại các ngày Tý
 • Tháng 9 Vãng vong tại các ngày Thìn
 • Tháng 10 Vãng vong tại các ngày Mùi
 • Tháng 11 Vãng vong tại các ngày Tuất
 • Tháng 12 Vãng vong tại các ngày Sửu