Muốn ăn bánh đúc chợ Ân
Lấy chồng An Thái cho gần đường đi.