- Trên trời như lá tía tô
Đi biển, đi hồ nó cũng đi theo.

- Có ai mặt đẹp như hoa
Từ bên nước Sở sang qua nước Tần
Mười lăm, mười sáu thì về
Từ ba mươi tuổi chẳng hề vãng lai.