Thường để kết thúc phần hát cửa đình nghi lễ chuyển sang phần liên hoan văn nghệ. Đội múa nữ vừa múa vừa hát diễn tả không khí lao động như hái chè, quay tơ, dệt lụa, hái hoa, bắt bướm... hoặc đánh võ, luyện gươm... múa hát Bỏ bộ hay đi đôi với múa hát Bài bông.