Mùng bảy hội Khám mùng tám hội Dâu
Mùng chín đâu đâu trở về hội Gióng.