Có anh nhà giàu keo bẩn, sợ đầy tớ ăn vụng các thức ăn của mình nên cố chọn nuôi một anh lù khù, lờ khờ. Một hôm có việc đi vắng, anh ta dặn người ở:
- Mày ở nhà trông cái chân giò treo đó, con gà trong chuồng kia.
Nói đoạn anh ta chỉ vào ve rượu:
- Còn hai ve rượu là thuốc độc để bẫy chuột, uống là chết đấy!
Chủ đi rồi, tớ ở nhà bắt gà trống thiến làm thịt, luộc chân giò, lấy rượu ra chén một rân đã đời. Chủ về thấy tên đầy tớ đang say mèm nằm sấp dưới đất. Anh ta tức lộn ruột lên và quát tháo um sùm.
- Gà đâu, giò heo đâu...
Đầy tớ lèm bèm, ú ớ thưa rằng:
- Con vâng lời ông ở nhà coi các thứ, rủi có con mèo và con chó từ đâu chạy lại. Con mèo tha cái chân giò, con chó cắp con gà trống thiến chạy mất. Con sợ ông mắng nên lấy hai ve rượu thuốc uống cho chết, không ngờ vẫn còn sống đây.