Ông lục ổng lội ngang sông
Cái đầu ổng ướt, cái mình ổng khô.