Thời gian: 23/3 âm lịch.
Địa điểm: Hội quán Phước Kiến, Tp. Hội An, tỉnh Quảng Nam
Đối tượng suy tôn: Thiên Hậu Thánh Mẫu
Đặc điểm: Tổ chức theo nghi lễ truyền thống của người Hoa, sau phần hội có múa lân, xin xăm.