Lễ lập đàn giữa đình cúng tiễn quan ôn, khi trong làng có bệnh dịch lưu hành, dân làng có người chết. Ngoài đồ lễ của làng gồm vàng, hương, hoa quả, dân làng ai có gì thì mang ra cúng: gạo, rượu, tiền bạc, xôi chè… Cúng xong, đồ lễ của ai người đó mang về, đồ mã được đốt ngay tại đình. Gặp năm nhiều dịch hạn, nhiều người chết, lễ tiến thảo được tổ chức nhiều lần.