Tổ chức ở chùa (Rằm tháng Giêng). Tương truyền, ngày này Phật giáng lâm tại các chùa. Bởi thế, “Lễ Phật quanh năm, không bằng ngày rằm tháng Giêng”. Ngày này lễ vật dâng cúng là hoa quả, trầu, cau, xôi, oản, chè rượu, vàng mã và cả hình nhân nữa. Nhiều nơi còn làm lễ dâng sao (cúng sao để giải trừ tai ách quanh năm: ngày vía Thiên Quan). Ở gia đình cũng cúng gia tiên, Thổ công, Thần Tài…