Nghi lễ nhà vua cầy luống cầy đầu tiên vào đầu xuân để mở đầu việc đồng áng. Tương truyền, lễ do vua Thần Nông đặt ra. Thời Nguyễn, nghi lễ cử hành ở cửa Tả Đoan. Đúng giờ Mão, vua tế ba tuần rượu rồi cầy. Cầy được sơn son thếp vàng, có hai con bò phủ lụa vàng kéo, hai vị bô lão đi trước dắt bò, hai vị đi sau vùi thóc giống xuống đất. Nhà vua cày ba đường rồi giao lại cho các hoàng thân, các quan văn và quan võ cày tiếp. Lễ tịch điền còn có ở các tỉnh, huyện, xã. Ở làng xã dân mời vị Tiên chỉ hoặc chức sắc xuống ruộng làng cầy cấy. Khi ông cầy, dân làng té nước vào người ông, tượng trưng té nước vào cho cây lúa, mong nó tốt tươi.