Hay lễ siêu độ, cầu cho linh hồn người chết vượt được bến Mê. Theo nhà chùa, trong việc cầu siêu, cần trai giới thành khẩn và kén chọn những vị chân tu đạo hạnh làm lễ. Lễ bái đã đành, nhưng việc làm phúc là cần hơn, vì để tạo công đức gánh đỡ tội lỗi cho người chết.