Thời gian: 11-12/2 âm lịch.
Địa điểm: đền Hạ, phường Tân Quang, thị xã Tuyên Quang.
Đối tượng suy tôn: thờ Mẫu thần (công chúa Ngọc Lan và Phương Dung).
Đặc điểm: Rước mẫu, tế lễ, cờ tướng, hát trầu văn.