Lúc khôn thì tuổi đã già
Lúc biết ăn cà đã rụng mất răng.