Hai tay cầm hai quả hồng,
Quả chát phần chồng, quả ngọt phần trai