Thời gian: Ngày tốt trong tháng 6 âm lịch.
Địa điểm: Thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Đối tượng suy tôn: Tiên Công và Thần Nông.
Đặc điểm: Các bô lão ra đình và miếu tế Tiên công và Thần Nông. Cây nêu được cắm xuống ruộng trước cửa đình, một vị thủ từ cấy mạ quanh cây nêu trong tiếng hò reo của dân làng.

Congdongviet net -200405-104538.PNG