Thời gian: 10/10 âm lịch.
Địa điểm: Xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.
Đối tượng suy tôn: Vua Hùng, Thánh Tản Viên, Chử Đồng Tử, Hai Bà Trưng, Thủy thần.
Đặc điểm: Ba thôn Thượng, Hạ, Trung rước kiệu về đình Cả cùng làm lễ đại tế, múa rồng rắn, lễ hạ điền (cúng Thần Nông trước khi cấy), bơi trải.