Võ Phái Hóa Quyển Đạo là một môn phái khá đặc biệt do sự hình thành qua nhiều đời nghiên cứu và đúc kết .

I-Xin trình bày về ý nghĩa của tên võ phái Hoá Quyền Đạo PHAKWONDO

Hóa = sự biến hóa,sự tiến hoá,

Nói lên sự biến hóa của vũ trụ ,tiến hoá của xã hội,và sự hóa thành trong võ thuật ,mà sự tiến hóa đã trãi qua mọi thời đại cho đến nay .Để phù hợp với cuộc sống với sự kết nối tập trung hoá các yếu tố trên cơ bản nguyên lý, đến sự phát triển hoá của các yếu tố ,trong sự hoàn chỉnh khoa học hóa.đó là tôn chỉ của võ phái Hoá Quyền Đạo ,với các quan niệm trên ,với ý tưởng con người phải có sự hiểu biết thông minh, tính toán

Quyền = Quyền thuật ,quyền hành.

Quan niệm quyền thuật trong võ pháI Hóa Quyền Đạo là thuật pháp của quyền dựa trên các nguyên lý Dịch Lý biến hoá và vận hành theo sự quyền hành (ý) của võ sinh và võ sinh đó sẽ vận hành các kỷ năng của quyền pháp đuợc theo như ý.

Đạo = đạo lý,đạo hành .

Đạo là con đường dẩn dắt các hành giả đi tới mục đích của võ học

Với những ý nghĩa trên con đường của hành giả phải nắm bắt là tập trung hóa các nguyên lý võ học sau đó phát triển hoá các nguyên lý võ học đó ra và khoa học hoá hoàn chỉnh thực tế các quyền hành(là người hành giả phải tự triển khai quyền hành ,chứ không phải là người phải đi học thuộc lòng những nguyên lý võ học đó) vận dụng nguyên lý võ học đó.Với con đường phải hoàn chỉnh của võ học là Võ Công - Võ Thuật - Võ Chiến - Võ đạo .

Nền Tảng Nguyên Lý Của Võ Phái Hoá Quyền Đạo : Xin giới thiệu qua huy hiệu của Võ Phái :


-Bàn Tay biểu hiệu nắm Âm dương và Ngủ hành(năm ngón).

-Huy hiệu được trình bày biểu hiệu các ý đồ về Vô cực-Thái cực - Lưỡng Nghi - Tam Tài - Tứ Tượng - Lục Hợp - Thất Tinh - Bát Quái - Cửu cung.(Tập trung hoá-Phát triển hóa-Khoa học hoá)

-Hội các yếu tố trong Võ Học là : Võ Thuật-Võ Chiến-Võ Công-Võ Đạo.

-Vô Cực : là các vòng đão biến hóa vào các kỷ thuật hoán lực (đổi lực) ,biến hoá...

-Thái Cực : Vòng lưu xoắn ốc ứng dụng vào các kỷ thuật lưu ...

-Âm dương : Âm dương là sự chuyển hóa của 2 mặt trong võ thuật như :cương nhu, phù trầm,khai hợp,tấn thối,hư thực ,trường đoản,nhanh chậm,trực hoành,công thủ v.v...

-Tam tài : Là phân ra làm 3 bực Thượng Hạ Trung ,hoặc là Thiên thời Địa lợi Nhân hòa .là kỷ thuật phối hợp của Thân Thủ Bộ,của Tam Quan ...

-Tứ Tượng : là kỷ thuật căn bản của 1 động tác phân thành 4 kiểu...

-Ngũ hành : Là sức mạnh của Kim Mộc Thũy Hỏa Thổ tương ứng với :

Kim phế,mộc can,thũy thận,thổ tỳ,hoả tâm

Thần khí cốt lực tinh

Cương nhu dũng trí tịnh...

-Thất Tinh : là âm dương ngũ hành phối triển

-Bát Quái : là quẻ càn khãm cấn chấn tốn ly khôn đoài được biểu hiện qua tám vạch biểu hiện cho tám hướng

+Trong bát quái được phân ra bát hướng là:

-4 hướng chính (trên,dưới,trái,phải): là hướng thẳng là hướng cương

-4 hướng nghiên (xéo 4 hướng chính) : là hướng xéo là hướng nhu

-Cửu Cung : là 9 vùng phân định các cung vị ,để hoàn thiện các kỷ thuật

-Vạn Tượng : được phân hóa thành các bài Tượng Hình Ý Quyền theo trình độ kỷ thuật và biến hóa theo cãm giác riêng của mổi người..

-Lâm Ba : là tầm số ,chử số,hình số là kỷ thuật đặc biệt của Hóa Quyền Đạo do Sư Trưởng Đổ Phi Long sáng chế dựa theo nguyên tắc cửu cung bát quái và số học .Với quan niệm con người phải có kỷ thuật của con người trong võ thuật, phải tính toán trong võ thuật, thì mới là đặc tánh của con người có trí tuệ khôn ngoan.