Gái chưa chồng trông hang Cắc Cớ
Trai chưa vợ nhớ hội chùa Thầy.