Dẫu rằng ông nảo ông nào
Qua đền A Sào cũng mời xuống ngựa.