Dấu gạch ngang là một dấu câu có hình dạng tương tự dấu gạch nối và dấu trừ nhưng khác với các ký hiệu này về chiều dài và trong một số phông chữ, chiều cao trên đường cơ sở. Các phiên bản phổ biến nhất của dấu gạch ngang dấu gạch ngang em dash (—), dài hơn dấu gạch ngang en dash (–), có chiều dài khác nhau giữa các kiểu chữ nhưng có xu hướng nằm giữa các dấu gạch ngang en và em.

Trong lịch sử, tên của en dash và em dash xuất phát từ chiều rộng của chữ thường chữ n và chữ M viết hoa, tương ứng, trong các phông chữ đơn cách thường được sử dụng.

Dấu gạch ngang có kí hiệu (–), là một dấu câu và dài hơn hơn dấu gạch nối. Dấu gạch ngang được dùng trong đầu mục liệt kê, cụm liên danh từ, từ ở ngôn ngữ khác phải có dấu cách (khoảng trắng) ở hai bên. Một số công dụng khác liệt kê ở phần ví dụ.

Lưu ý dấu gạch ngang rất dễ nhầm lẫn với dấu gạch nối, kí hiệu (-). Dấu gạch nối không phải là dấu câu, ngắn hơn dấu gạch ngang, không có dấu cách giữa nó với các từ trong ngôn ngữ khác, trong cụm từ phiên âm, và dữ liệu ngày giờ.