Dù cho cha đánh mẹ treo
Em cũng chẳng bỏ chùa Keo hôm rằm.
Dù cho cha đánh mẹ vằm,
Em cũng chẳng bỏ hôm rằm chùa Keo.