Dù ai đi đâu về đâu
Nhớ về Bàn Giản cướp cầu hội xuân.