Con người có bố có ông
Như cây có cội, như sông có nguồn.