Gươm vàng hai lưỡi gươm vàng
Thác thì chịu thác, chứ buông nàng không buông.