Con ơi nhớ lấy câu này
Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan.