Con ơi ghi nhớ lời này
Công cha, nghĩa mẹ, công thầy chớ quên.